Re: TỌA THIỀN NIỆM PHẬT


Posted by Phạm Doanh ..76..68.163 on Feb 04, 2014 at 21:53:28:

In Reply to: TỌA THIỀN NIỆM PHẬT posted by on Jan 31, 2014 at 12:42:54:

Xếp chn lm bộ như thiền
M nghe t niệm cn nguyn đy lng
Bng hồ ly, gi lạnh phng
Thướt tha o mỏng ngực trần lả lơi
Bi kinh học mi qun lời
Vng tay thm một thn người mảnh mai
Hnh như trời sng bn ngoi
Nhắm hay mở mắt cũng hoi cng tu.

Phạm DoanhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]