Re: TỌA THIỀN NIỆM PHẬT


Posted by annhien ..98..23.208 on Feb 05, 2014 at 07:43:53:

In Reply to: Re: TỌA THIỀN NIỆM PHẬT posted by Phạm Doanh on Feb 04, 2014 at 21:53:28:

Xin cho biết một vi lời
tại sao lại gọi xa vời "t nim"
thm huyền thnh một chữ niềm
bỏ huyền thm nặng "niệm" điềm t ư ?
lm bộ thiền, phải thiền sư ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]