Re: TỌA THIỀN NIỆM PHẬT


Posted by ..75..91.136 on Feb 08, 2014 at 20:20:21:

In Reply to: Re: TỌA THIỀN NIỆM PHẬT posted by Phạm Doanh on Feb 04, 2014 at 21:53:28:

Cổ nhn ni:

Nghiệp bất trọng bất sanh ta b
i bất đoạn bất sanh tịnh độ

Chi'nh a'i dục dẫn dắt ta đi mi trong sanh tử lun hồi .

i thủ th l phm phu
i xả th l bồ tt .

Bậc bồ tt đi vo đời chuyển i thnh từ bi để độ chng sanh , nn c cu "Đa tnh thị Phật tm" ...Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]