Re: Cu chuyện người thợ xy nh


Posted by vdanh ..98..23.208 on Mar 15, 2014 at 07:37:50:

In Reply to: Cu chuyện người thợ xy nh posted by Phạm Doanh on Mar 02, 2014 at 21:53:20:

Cu truyện sư giựt xập am!

Đạt Ma khi chập chững vo đường tu, sư cụ bảo:"Con hy tự xy lấy ngi am tự m vo đ tu nha"
ạt Ma ra cng dựng am nhưng cứ hễ sắp dựng xong th lại c thin hạ no đ đến lm cho am xập mất!
Sau cng, ạt Ma xy được 1 am tự kin cố chẳng ma no lm xập nổi nữa!
Ngay sau lc bấy giờ, ạt Ma thuận tay giựt xập am tự lun!

Xem ddo^'t giai ddoa.n tu*` phu't 16 cho dde^'n khi DDa.t Ma tu*. giu*.t xa^.p am thi` he^'t chuye^.n :=))
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]