THIỀN NGÔN


Posted by ..23..37.46 on Jul 24, 2014 at 11:17:06:


Thiền ngôn


“Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc. Sức mạnh của đàn bà là phẫn nộ. Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí. Sức mạnh của vua chúa là quyền uy. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo. Sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa. Sức mạnh của người đa văn là thẩm sát. Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục.”


“Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính ḿnh, đối diện với tất cả bằng ḷng từ bi và tâm trí huệ”


“Ra đời hai tay trắng. Ĺa đời trắng hai tay. Sao măi nhặt cho đầy. Túi đời như mây bay.”


Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm ḿnh, đừng lừa dối chính ḿnh”.

“Sự khác biệt giữa con người là do mức tiến hóa khác nhau qua các kiếp sống. Có khi nào ta thù ghét một kẻ kém ta đâu? Suy luận rằng: “vạn vật đồng nhất”, ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác, v́ họ không hiểu biết, không ư thức hành động của ḿnh, vả lại họ và ta nào có khác nhau đâu. Khi ta hiểu rằng: “nhất bổn tám vạn thù”, ta nh́n vạn vật như chính ḿnh, từ loài người qua loài thú, thảo mộc, kim thạch, và ư thức rằng mọi vật đều có sự sống, đều có Thượng đế ngự ở trong, ta sẽ cởi bỏ thành kiến, mở rộng ḷng thương đến muôn loài”.Hăy im lặng như chánh pháp, đừng nói những lời ác, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác, nếu không làm được những ǵ Phật làm, hăy im lặng và lắng nghe, quán sát, học hỏi những thiện tri thức, đừng vọng động làm những điều thương tổn đến tha nhân”.“Ác khẩu, măi măi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô, anh hăy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh”.“Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nh́n của ḿnh th́ sẽ không bao giờ nghe được tiếng ḷng người khác”.


“Khi trong tay anh nắm chặt một vật ǵ mà không buông xuống, th́ anh chỉ có mỗi thứ ấy, nếu anh chịu buông xuống, th́ anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của ḿnh, không chịu buông xuống th́ trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.”

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]