Re: Giọt lệ Di Đ


Posted by ss ..172..169.6 on Aug 28, 2014 at 09:56:29:

In Reply to: Re: Giọt lệ Di Đ posted by Trove on Aug 28, 2014 at 08:34:05:

còn bít làm thơ, bít hỉu, hỏi, tự giới thịu, ln net, v đy ... nghĩa là não chưa bị ch́n thương nặng :D, tuy nhin khng nhớ nick cũ của mình là gì, nghĩa là trí nhớ có ph̀n thuyn giảm :D

Ừa nhỉ, ta c̀n chi quá khứ
nhớ làm gì những thứ mún qun
ta ng̀i g̣m nh́m mình n
mun đời ṽn kíp đ̉i tn giải s̀u

ta là ai cũng đu quan trọng
có hơn gì ḿy cọng tóc mai
v́n vương sợi vắn sợi dài
loà xoà qún quýt mang tai cả đời

ss
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]