Trn đầy


Posted by Trove ..98..19.27 on Sep 09, 2014 at 06:19:53:

Bước đi cũng để trở về
nhn trong bể i bốn bề trng vy
thot ly Nhn i l đy
cắt dy vướng bận lại đầy từ bi
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]