7 điều Đừng m Hy


Posted by ... ..163..114.56 on Oct 28, 2014 at 13:26:45:

1- Đừng LỢI DỤNG mối quan hệ m hy CHĂM SC MỐI QUAN HỆ

2- Đừng QUẢN L thời gian m hy ĐẦU TƯ thời gian.

3- Đừng chỉ NHẬN LẤY m hy CHO ĐI

4- Đừng qu lắng nghe NGƯỜI KHC m hy lắng nghe LNG MNH

5- Đừng chinh phục CI ĐẦU, m hy chinh phục TRI TIM

6- Đừng c BUỒN RẦU m hy QUN N ĐI

7- Đừng c LM VIỆC m hy THƯỞNG THỨC CNG VIỆC

sưu tầmFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]