Re: BƯỚC CHN CNG TỬ


Posted by ... ..163..114.56 on Nov 07, 2014 at 12:19:17:

In Reply to: BƯỚC CHN CNG TỬ posted by on Nov 05, 2014 at 14:29:09:

"Khng xuống đ m g ngỡ như đ qua sng!"
______
Đọc lại lần nữa để rồi nẩy ln lời pht nguyện tận trong tm tư.

Cảm niệm người đ đưa bi ln _()_Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]