Re: Con cầu xin


Posted by ..23..37.46 on Nov 07, 2014 at 22:25:17:

In Reply to: Con cầu xin posted by on Nov 07, 2014 at 20:15:52:

Cầu nguyện nhưng cũng đừng qun bố th cng dường phng sanh hồi hướng phước đức cho mẹ .

Nhắc mẹ thnh tm sm hối tịnh ha cc c nghiệp lỡ gy ra trong qu khứ

A Di Đ Phật ...Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]