Re: Kinh A Di Đà


Posted by Nguyên Văn ..98..19.27 on Nov 30, 2014 at 17:40:35:

In Reply to: Kinh A Di Đà posted by Nguyên văn on Nov 24, 2014 at 20:44:20:

Kinh A Di Đà gồm có 7 phần:

1. Kỳ Viên Đại Hội (3)

Thuâ.t lại quang cảnh Phật nói Kinh A Di Đà và những ai đến dự

2. Y Báo Chánh Báo (5)

Phật nói về vị trí cơi Cực Lạc của Phật A Di Đà cách từ địa cầu đến đó bao xa .

3. Y Báo Trang Nghiêm

Phật Thích Ca nói lư do tại sao cơi Phật A Di Đà là cơi Cực Lạc và cơi đó đẹp đẽ ra sao!

4. Chánh Báo Vô Lượng Thù Thắng

Phật Thích Ca nói về hào quang của Phật A Di Đà soi suốt 10 phương (vô lượng quang)

5. Nhơn Hạnh Văng Sanh

Phật Thích Ca nói rơ ai mới có thể sanh vào cơi Cực Lạc và điều kiện trước khi văng sanh th́ tâm phải ra sao!

6. Sáu Phương Phật Đồng Khuyến Tin

Phật Thích Ca nói 6 phương chư Phật (Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ) đều khen ngợi pháp môn Tịnh Độ này .
Đặc biệt Phật tả mỗi cơi của Phật đều có tướng lưỡi dài rộng cũa từng vị Phật trùm 3 ngàn đại Thiên Thế Giới
(1 tiểu Thiên = 1 giải Ngân Hà, 1 Trung Thiên = 1 ngàn Tiểu Thiên và 1 Đại Thiên = 1 ngàn Trung Thiên - v́ thế lưỡi của 1 vị Phật bao trùm 1000 x 1000 x 3000 Tiểu Thiên Thế giới)
số lượng Phật của mỗi phương = số cát sông Hằng,
suy ra số lượng các cơi Phật trong 6 phương = 6 X số cát sông Hằng X 1000 X 1000 X 3000 đơn vị (đơn vị = Milkyway)

7. Thuyến Kinh Bất Khó

Phật Thích Ca cho biết rằng chúng sinh trong Ta Bà rất khó mà tin về pháp môn Tịnh Độ này . Khó tin đây cũng bao gồm cả hiểu sai lạc và mê tín tu sai nhầm vậy!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]