NGƯỜI ĐỜI V TR


Posted by ..23..37.46 on Dec 01, 2014 at 16:22:24:

NGƯỜI ĐỜI v TR

NGƯỜI ĐỜI THCH GIU SANG
NGƯỜI TR VỀ TM AN

NGƯỜI ĐỜI THCH KHEN NỊNH
NGƯỜI TR LUN TỈNH GIC

NGƯỜI ĐỜI THCH HƯƠNG NỒNG
NGƯỜI TR VỀ CỬA KHNG

NGƯỜI ĐỜI MONG NGON NGỌT
NGƯỜI TR CHỌN GIẢN ĐƠN

NGƯỜI ĐỜI TRANH HƠN THIỆT
NGƯỜI TR BIẾT NHẪN NHƯỜNG

NGƯỜI ĐỜI VƯƠNG DANH VỌNG
NGƯỜI TR TRỌNG CỬA THIỀN

NGƯỜI ĐỜI THCH LẮM TIỀN
NGƯỜI TR LIỀN XA TRNH

NGƯỜI ĐỜI THCH VINH HOA
NGƯỜI TR XA VỌNG TƯỞNG

NGƯỜI ĐỜI THƯỜNG VUI, BUỒN
NGƯỜI TR CHẲNG VẤN VƯƠNG

NGƯỜI ĐỜI, ĐƯỜNG M MỘNG
NGƯỜI TR GIC NGỘ TRỒNG

NGƯỜI ĐỜI GỒNG TRONG KHỔ
NGƯỜI TR ĐỖ NIẾT BN.

Nam m Bản Sư Thch Ca Mu Ni Phật.

(khuyết danh)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]