Nghi thức tụng kinh A Di Đà mà tôi tụng


Posted by Nguyên ủy ..98..19.27 on Dec 02, 2014 at 08:42:48:

Nghi thức tụng niệm Kinh Phật ở VN chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, nghĩa là trong mỗi buổi tụng kinh nào đó, đều có mục lục như sau:
1) Tán Hương
2) Khai kinh kệ
3) Lời kinh Phật giảng (1 trong những bài giảng của Phật do tổ Anan ghi chép lại trong 3 tàng kinh cho con người chiếu theo đó mà nghiền ngẫm)
4) Bài chú Trong mỗi bộ kinh đều có một bài chú chính, ty dụ như kinh A Di Đà th́ có chú văng sanh, kinh Phổ Môn th́ có chú Đại Bi, kinh Dược Sư Lưu Ly th́ có chú Dược sư, Kinh Chuẩn Đề Phật Mẫu th́ có chú Chuẩn Đề, Kinh Kim Cang th́ có chú Bát Nhă Ba La Mật, Kinh Lăng Nghiêm th́ có chú Lăng Nghiêm,...
5) Tán Phật
6) Hồi hướng
7) Tự quy y
-

Tán hương:
----------

Dâng Hương

Tâm hương vừa mới đốt
Pháp giới đă thơm lừng
Mây lành dâng bốn hướng
Chư Bụt hiện toàn thân
Nam mô Bồ Tát Cúng Dường Hương


2) Khai kinh kệ

Phật pháp cao siêu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó t́m cầu
Con nay nghe được chuyên tŕ tụng
Nguyện rơ Như Lai nghĩa rộng sâu.

-
3) Phật thuyết kinh (A Di Đà)

Đọc như là học, không học thuộc ḷng như vẹt mà phải hiểu ḿnh đọc cái chi .
Đọc bài dịch ra chữ nôm để mà dễ hiểu, phần nào không hiểu, chữ nào không thông suốt,... th́ vào Google tra cứu, t́m Sư mà hỏi,...

http://www.thondida.com/V-PhatNoiKinhADiDa.php

-
Chú văng sanh được chọn trong kinh A Di Đà:

Văng Sanh Thần Chú
Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh Độ đà la ni:
Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà T́, A Di Rị Đa Tất Đam Bà T́, A Di Rị Đa, T́ Ca Lan Đế, A Di Rị Đa, T́ Ca Lan Đa Dà Di Nị, Dà Dà Na, Chỉ Đa Ca Lệ, Ta Bà Ha.

5) Tán Phật
Phật A Di Đà thân sắc vàng
Tướng tốt quang minh không ai bằng
Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di
Mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển
Trong quang minh có vô số hoá Phật
Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. (108 lần)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

6) Hồi hướng
Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Sớm được văng sinh cơi Phật Vô Lượng Quang
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền năo
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh sang cơi Tây phương Tịnh độ
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh
Bồ Tát bất thối làm bạn lành
Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.

7) Tự quy y
Tam quy y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát ḷng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rơ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lư đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]