Re: KHẨU NGHIỆP


Posted by ..23..37.46 on Dec 30, 2014 at 19:05:12:

In Reply to: KHẨU NGHIỆP posted by Minh tng hnh on Dec 29, 2014 at 05:41:45:


_()_ A Di Đ Phật

Bồ tt ra đời v nguyện , chng sanh ra đời v nghiệpFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]