Re: Niệm Phật Vng Sanh


Posted by Nhận xt ..98..19.27 on Feb 17, 2015 at 12:39:45:

In Reply to: Niệm Phật Vng Sanh posted by on Feb 13, 2015 at 12:28:44:

Thưa bạn,

Sao khng l đốm vng, đốm trắng,... m lại l đốm đỏ như đầu nhang v biết thế no l xa nhất ?

Tứ Đại Nguyện l những nguyện no ? xin hy k khai v giải thch từng nguyện một .


Hay l chỉ nn giới thiệu Phật l, rồi tự cc bạn đi tm Thầy hay m tu tập (t nhất cũng phải hiểu thế no l quy y v ngũ giới) ngoi ra, chưa giữ giới th lm sao m Định m thu nhiếp được vọng ?

BẰng khng, chỉ kỹ thuật m người chưa đủ đức hạnh tu thử rồi cc ma sự li đi th coi như hỏng!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]