Re: Trn đầy


Posted by ..24..241.27 on May 06, 2015 at 21:09:21:

In Reply to: Trn đầy posted by Trove on Sep 09, 2014 at 06:19:53:

Tưởng Xun ny thi bo nổi
bnh yn ở giữa bnh yn

Đa cảm đa sầu chưa đủ chn
tha thẩn chen vo cht lăng xăng
đm di sinh lắm mộng
bo Xun my gi vờn trăng

Lng như một cnh sao băng
le trong đm rồi tắt
sao đi đu mất,
trơ trẽn hư khng một bng HằngFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]