Giới Bồ Tát của Người Tại Gia


Posted by ... ..108..72.127 on Jul 08, 2015 at 21:30:51:

Kính chuyển bài viết của Thầy Thích Pháp Chánh soạn dịch cho những ai muốn t́m hiểu và tư duy thêm để phát tâm dũng mănh thọ Bồ Tát Giới Tại Gia.
Cảm niệm ân Thầy _()_

===========================
Giới Bồ tát của người tại gia

I. Giới bổn Bồ tát tại gia
Giới: Tiếng Phạn Sila, theo nghĩa, dịch là giới. Giới [theo nghĩa hẹp] là những điều cấm chế, có công năng làm cho hành giả đề pḥng, chế ngự thân, tâm, không cho phạm vào lỗi lầm (Hán: pḥng phi chỉ ác). Giới là tiêu chuẩn quy định đệ tử Phật hành động thế nào là đúng pháp, hành động như thế nào là không đúng pháp.

Giới c̣n có nghĩa là "mát mẽ (Hán: thanh lương)". Ba nghiệp (thân, khẩu, ư) giống như cơn lửa phiền năo đốt cháy hành giả, c̣n giới th́ có thể dập tắt cơn lửa phiền năo, làm cho hành giả mát mẽ, cho nên gọi là "thanh lương".
Giới là bậc thang cho tất cả pháp lành, trong đó có bốn giai tầng là ngũ giới, bát giới, thập giới, và cụ túc giới. Phật tử nếu muốn từ địa vị phàm phu vượt lên thánh vị, phải theo thứ tự này mà tiến bước. (Đây là nói theo Tiểu thừa, c̣n theo Đại thừa, giới pháp Bồ tát bao quát cả bốn giai tầng này.)

Giới có công năng giúp cho hành giả ngăn chận pháp ác, đoạn trừ tất cả tập khí ác, diệt tận phiền năo loạn tưởng, chứng đắc Niết bàn. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: "Được gọi là giới, bởi v́ nó có thể giúp hành giả diệt trừ các việc ác. Giới có thể giúp hành giả viên thành đạo quả, làm cho mọi người hoan hỷ. Giới, gọi là anh lạc trang nghiêm, v́ làm cho hành giả hiện tướng trang nghiêm. Giới cấm của chư Phật, như b́nh Cát tường, tất cả nguyện cầu đều được toại ư; tất cả đạo phẩm đều do giới mà thành tựu. Như vậy, này các tỳ kheo! Kẻ nào tuân hành giới cấm, th́ kẻ đó sẽ được đại quả báo, các điều lành sẽ đến. Kẻ đó được vị cam lộ, đến quả vị "vô vi", sẽ được thần thông, diệt trừ loạn tưởng, chứng đắc "sa môn quả", sẽ được Niết bàn."

Bồ tát: Bồ tát là gọi tắt của "Bồ đề tát đỏa", là dịch âm từ chữ Phạn Bodhisattva. "Bồ đề" dịch là giác, c̣n "tát đỏa" dịch là hữu t́nh, hợp lại gọi là "giác hữu t́nh", có nghĩa là bất cứ đệ tử nào của Phật, hễ phát tâm "trên cầu Phật đạo, dưới độ hữu t́nh", th́ kẻ đó được gọi là Bồ tát.

Tại gia: Đệ tử của Phật được chia làm hai hạng xuất gia và tại gia. Tại gia gồm hai chúng là ưu bà tắc và ưu bà di. Ưu bà tắc, là dịch âm từ chữ Phạn upasika, theo nghĩa, được dịch là cận sự nam, hoặc cận thiện nam, hoặc cận túc nam, v.v... Thế nhưng, chỉ có nghĩa "cận sự nam" là chính xác nhất. "Cận", có nghĩa là thân cận (gần gũi), "sự" có nghĩa là phụng sự, tức là thân cận phụng sự Tam bảo. Người nam gọi là ưu bà tắc, người nữ gọi là ưu bà di.

(c̣n tiếp - Sáu Giới Trọng và 28 Giới Khinh nữa)

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]