Re: Tnh thin thu


Posted by Phụ ch ..24..241.27 on Aug 04, 2015 at 22:21:18:

In Reply to: Tnh thin thu posted by Ph Vn on Aug 04, 2015 at 22:19:18:

(1) m ba = tiếng ni
(2) L - Như l biết yu, ght,... cảm tưởng giam giữ con người trong ngục t của thức
(3)Sự - Như l thực thể của hiện tại đang chế ngự từng giy pht, như cơn đi, cơn bệnh honh hnh thể xc khng thể đi đi với l được!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]