[tho] Đạo sĩ v hư v


Posted by ..108..206.24 on Apr 21, 2016 at 12:17:37:


ta ngồi mi giữa hư v lng ni
bỗng thấy chiều hớt hải đuổi theo my
khối thời gian rơi vo triền đ lặng
hiện tại no mất ht ở đầu cy

đời đạo sĩ, con cng gi bỏ tổ
ln non cao cn sợ nước triều dng
bụi đầy o, phủi hoi tay cũng mỏi
c nhiều khi ẩn dật cũng ưu phiền


ta gh bến đu hiu tm hạt lệ
rơi quanh mnh với nỗi chết xanh xao
hoa đốm bay đ v tri trong mắt
cn bầu trời ai hi những v sao!

(MINH DU+'C TRIE^`U TA^M A?NH)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]