Re: [truyện] CÁNH CỬA KHÔNG BAO GIỜ KHÓA


Posted by ..107..213.208 on Jun 15, 2017 at 21:30:30:

In Reply to: [truyện] CÁNH CỬA KHÔNG BAO GIỜ KHÓA posted by on Apr 18, 2017 at 17:00:29:

Cũng như thế,
mỗi chúng ta từ khi xa rời bản thể tinh minh, dần dà đă quên nẻo quay về .
Nhưng khi nào nhận ra thế giới nào là huyễn ảo, chán chường và tỉnh ngộ ra là ta nhầm - th́ lúc bấy giờ ta t́m về lại với bản thể vẫn luôn trông đợi ḿnh dù là ngàn vạn năm .Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]