Re: GI TRỊ CỦA HN Đ


Posted by ..107..213.208 on Jun 15, 2017 at 21:44:22:

In Reply to: GI TRỊ CỦA HN Đ posted by on May 19, 2017 at 15:47:28:

Cu truyện ngụ ngn ny đ dng v dụ của vật chất m ni ln gi trị tng ẩn bn trong, nghĩa l gi trị tiềm ẩn l v gi m mỗi vật thể đều c tương đương như nhau khiến cho con người ta kh chấp nhận bởi v đ quen lối xt đon tầm thường theo lối đnh gi trị của đời thường .Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]