Re: Xin mời cc bạn giải nghĩa sao cho dễ hiể


Posted by ..108..207.239 on Jun 16, 2017 at 15:22:02:

In Reply to: Re: Xin mời cc bạn giải nghĩa sao cho dễ hiể posted by on Jun 16, 2017 at 14:31:01:


Bung xả hết những chấp trước vướng mắc , bồ tt ty duyn ha thn thng tay vo chợ m độ chng sanh với tm v ng vị tha ..

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]