Re: CU CHUYỆN VỀ CUỘC SỐNG (st)


Posted by ..108..207.239 on Jun 16, 2017 at 16:11:57:

In Reply to: Re: CU CHUYỆN VỀ CUỘC SỐNG (st) posted by on Jun 16, 2017 at 00:52:27:


đời sống con người đắm chm trong ngũ dục : ti, sắc, danh, thực, thy . Qun mất đi chuyện tu hnh, hon thiện bản thn mnh .Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]