Re: Xin mời cc bạn giải nghĩa sao cho dễ hiể


Posted by ..107..213.208 on Jun 17, 2017 at 22:55:07:

In Reply to: Re: Xin mời cc bạn giải nghĩa sao cho dễ hiể posted by on Jun 16, 2017 at 16:17:24:

Như vậy vấn đề l c đon đng nghĩa qua ngữ m bạn cắt nghĩa .
"ty duyn thuận php
v ng vị tha"

Nghĩa bạn l c vị Bồ Tt đạt quả vị v ng, đem lng vị tha đi vo ci Ta B m ty duyn m th php
đng khng ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]