Re: Một ngy qua


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Jan 09, 2018 at 20:55:53:

In Reply to: Một ngy qua posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 05:20:25:

Đưa hng kinh kệ vo thơ
đưa trời Đng gi ở nhờ nơi đy
ủ men trong hạt yu ny
cn trng địa đại chờ ngy khai hoa
Xun em e lệ,
ngy qua!
đm về gi lạnh để ta mong chờ:
mong cho một pht tnh cờ
ta tan biến hẳn vo thơ đi tmFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]