Re: Trả lời anh hl (câu hỏi 1)


Posted by PhuVan ..172..43.156 on Jan 18, 2018 at 09:08:21:

In Reply to: Trả lời anh hl (câu hỏi 1) posted by PhuVan on Jan 17, 2018 at 22:00:43:

Kinh Lăng Nghiêm xuất xứ không rơ ràng như các kinh đại thừa khác. Có thể xuất xứ từ Trung Hoa chớ không phải Ấn Độ. Hệ kinh bát nhă có thể nói là bắt đầu tư tưởng đại thừa. Ḿnh thấy hệ kinh này có điều học hỏi được. Những kinh đại thừa sau đó đối với ḿnh rất khác những điều Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong những bộ kinh khởi thủy A Hàm.[hl]

Thật ra kinh Lăng Nghiêm mới là kinh xuất xứ từ Ấn, Nội dung kinh này có nói rơ về lục căn lục trần lục thức (mà trong Thập Nhị Nhân Duyên có - Lục Nhập = lục thức vậy)
Nếu ta chấp nhận 12 nhân duyên th́ tại sao lại không nhận ra nhân duyên trong Lăng Nghiêm ?
Thực chất th́ nghiên cứu Lăng Nghiêm ta sẽ rơ các kinh hữu vi cũng như từ đó ta sẽ lần ṃ ra được manh mối để tiến vào vô vi
Trong khi Bát Nhă th́ hoàn toàn bác bỏ các pháp hữu vi mà không cần cho biết duyên do, th́ kinh Lăng Nghiêm lại chỉ rơ lư do và sẽ thấy trong tinh thần Lăng Nghiêm ḥa hợp với kinh A Hàm

Truyền thuyết cho là Kinh Lăng Nghiêm do ngài Long Thọ t́m được, từ đó được các vua chúa Ấn Độ xem như quốc bảo, và việc đem kinh này ra khỏi Ấn Độ là phạm pháp.

Từ triều đại nhà Tùy, vị sáng lập Thiên Thai tông, Trí Nghĩ (智顗), đă có nghe đến Kinh Lăng Nghiêm và mỗi ngày quay về hướng Tây tụng niệm cầu cho Kinh đến được Trung Hoa.

Sau một lần thử đem ra khỏi Ấn Độ không kết quả, Bát Lạt Mật Đế quyết định giấu Kinh trong cánh tay của ḿnh, Kinh được bao bọc trong lụa và sáp. Khi đến Quảng Đông, ngài lấy Kinh ra từ chỗ giấu, do đó Kinh c̣n có biệt danh là Kinh Tẩm Máu, (血漬經 Huyết Tí Kinh).

Sau khi hướng dẫn dịch xong, Bát Lạt Mật Đế trở về xứ nhận trách nhiệm tội lén đem Kinh ra ngoài và giải tội cho người canh pḥng biên giới bị bắt giữ v́ trách nhiệm lây.
---

Nếu bạn c̣n ṭ ṃ về lịch sử kinh Lăng Nghiêm th́ vào wiki page đọc thêm:
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C4%83ng-nghi%C3%AAm_kịnhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]