CP test


Posted by spacy ..98..134.180 on May 05, 2018 at 08:32:33:

hỏi bng trn tường (1)

một lần - ngồi thiền -
thấy bng mnh in trn vch
-"người l Phật hay ta l Phật"
bng lắc đầu bỏ đi!

CP
------------------------------------------

hỏi bng trn tường (2)

một tối ngồi thiền
Thấy bng lắc lư trn vch
- Tm ngươi bất an hay Tm ta bất an ?
Bng gật đầu, bỏ đi.

CPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]