Re: [mật tng] SỰ TỒN GIỮ TINH LỰC (cont.)


Posted by Ra m ..24..240.206 on Jul 12, 2018 at 12:54:10:

In Reply to: Re: [mật tng] SỰ TỒN GIỮ TINH LỰC (cont.) posted by tm tịnh on Jun 26, 2018 at 19:52:05:

Tương tự như vậy, sự pht thanh của đi Nam Nữ trong lc giao hợp , khi đạt đến đỉnh cao của sự khoi lạc m họ đ pht ra,l m Thanh Ummmm !- Oooh ! hay Aaah ! cũng l một loại m Thanh của lng thnh Khấn nguyện của Linh hồn, đối với Đền Đi xc thịt m Linh hồn đang cư ngụ.[tt]
----
Wow!
Xin cho 2 chữ bnh an
pht thanh trần tục sao an linh hồn ?

Tất cả cc Charkras bn dưới mắt tr huệ đều thuộc về tam giới, tập trung vo đ th chỉ ở lại tam giới

2 centsFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]