Re: [mật tông] SỰ TỒN GIỮ TINH LỰC (cont.)


Posted by ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU ..108..192.253 on Jul 15, 2018 at 17:15:03:

In Reply to: Re: [mật tông] SỰ TỒN GIỮ TINH LỰC (cont.) posted by Rùa mù on Jul 12, 2018 at 12:54:10:


Dù con người có cố tình quên đi , hay có cố tình đè nén những nguồn sinh lực nầy đi nửa , thì nó cũng như là một ngọn lửa ngầm , nếu điều khiển được nó thì được an lạc và giải thoát , nếu cố tình ép nó xuống , thì nó sẻ bùng lên dử dội khi có cơ hội , tốt nhất là tìm cách hài hoà , cân bằng và dùng nó để làm nguyên liệu cho sự sinh hoạt an lạc và giải thoát của tâm linh cùng sự khỏe mạnh của thể xác ...

Từ nay , chúng ta nên dùng tuệ giác và tâm nhản để nhìn nó , làm chuyển hóa và thăng hoa nó theo chiều hướng lành mạnh , an lạc và giải thoát ...

Khi có được tuệ giác rồi thì thế gian pháp là Phật Pháp vậy ....còn theo Đạo gia thì , Nghịch chuyển Càn khôn , ly khảm sẻ được trường thọ thành Tiên , vui sống cùng tuế nguyệt ...

Vì họ biết rằng , nhờ khéo xử dụng khéo và đúng những nguồn năng lực tinh hoa nầy ..., và chỉ có nó mà thôi , thì nó sẻ là nguồn nguyên động lực dồi giàu và duy nhất , để giúp cho cơ thể mọi người được khõe mạnh dài lâu ...., để đi hết kiếp người và nó còn là nguồn tinh hoa để tạo thành pháp thân mang mọi người vượt qua sông mê mà đến bờ giác ngộ viên mản ....Cũng như khi ngũ khí triều nguyên , tam hoa tụ đỉnh , xuất được thánh thai , thì ung dung vân du khắp cỏi thần tiên một cách tự tại vậy ...

Thân ái ....

ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂUFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]