Re: [mật tông] SỰ TỒN GIỮ TINH LỰC (cont.)


Posted by Rùa mù ..24..240.206 on Jul 18, 2018 at 19:50:21:

In Reply to: Re: [mật tông] SỰ TỒN GIỮ TINH LỰC (cont.) posted by ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU on Jul 15, 2018 at 17:15:03:

Xưa Phật rời cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ!
Khi chưa giác ngộ th́ rơ ràng phải có căn duyên, có "bi Trí Dũng" và tâm khao khát giải thoát tự nhiên để không xuôi theo dục lạc xúi dục!
Sau khi giác ngộ, An lạc trong đại định như sóng đă về với bể, th́ không cần phải cố hài ḥa mà hài ḥa, không dùng tuệ giác mà tuệ giác, vv

Ai c̣n dụng tâm hài ḥa, dụng tâm nhân vv
đều c̣n trong tam giới mà cho rằng ḿnh đă vượt ra ngoài tam giới,
c̣n trói buộc mà cho rằng giải thoát!

2 xuFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]