Kinh Luật Luận xin đừng nhầm lẫn


Posted by Ra m ..24..240.206 on Sep 21, 2018 at 17:50:18:

kinh luật v luận

Kinh:
Chnh văn do Phật khai thị cho đồ chng đ được ghi chp lại .
Luật:
Giới luật để Phật tử tun theo (Xưa dnh cho Ưu b Tắc / Ưu b Di: Phạn ngữ Upasaka v Upasika. - Thiện Nam / Tn Nữ) .
Luận:
Phật tử nghin cứu tm hiểu, viết ra những bộ Luận - Luận khng phải l kinh do Phật khai thị m l sau khi Phật nhập diệt rồi, người Phật tử no viết ra những điều mnh hiểu biết thng qua nghin cứu, ta gọi l Luận .Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]