Duy Thức Luận


Posted by Ra m ..172..43.156 on Sep 22, 2018 at 14:43:56:

L bộ luận do bồ tt Thin Thn bin soạn với mục đch lm r nt Đại Thừa Phật gio với quan điểm
"V Ng" của Phật gio

Những cụm từ quan trọng trong bộ Duy Thức Luận:
1) Tm Vương
2) Tm Sở
3) Sắc Php
4) Tm bất tương ứng
5) V vi Php

1) 2) 3) 4) thuộc về Hữu vi Php
5) đối đi với Hữu vi Php

Nếu c ai muốn tm hiểu thm về Duy Thức, xin xem clip tm tắt (tot yếu / hay yếu chỉ) do Php Sư Từ Thng dy cng soạn ra
Rất hay .
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]