Nhận định toàn thân là chân tâm


Posted by Rùa Mù ..24..240.206 on Oct 19, 2018 at 09:02:16:

toàn thân trong đó có bộ năo và hệ thần kinh là thực tại cứu cánh; có ai đă biết hoàn toàn về thực tại này chưa mặc dù nó sờ sờ ra đó

kiến thức con người mặc dù đă rất tiến bộ nhưng vẫn luôn có giới hạn, bởi v́ con người chưa biết và có thể chẳng bao giờ biết hết về cái thực tại toàn thân kia

đối với ḿnh "chân tâm" là cái thực tại toàn thân, sờ sờ ra đó và "vọng tâm" là khi kiến thức được nâng cấp lên tột đỉnh
mặc dù kiến thức rất quan trọng v́ không có nó chúng ta không thể sống trong xă hội con người

thái độ của chúng ta đối với kiến thức nên như thế nào? Zen buddhism có nói đến "vô niệm" như thế này,

"tâm vô niệm không có nghĩa là tâm không có những tư tưởng, mà đúng hơn là tâm không bị nhiễm ô, không bị chướng ngại bởi những tư tưởng"

tư tưởng chính là những sản phẩm của kiến thức, những ǵ ta biết; nếu áp dụng tinh túy của Zen th́ chính là "biết để sống nhưng mà sống không để biết", cũng giống như "ăn để sống nhưng mà sống không để ăn"
----
Khái niệm toàn thân là chân tâm bởi v́ chưa ai biết hoàn toàn về thực tại này, mới nghe qua ai mà không ngỡ đó là hay ho chân lư, nhưng:
1) toàn thân mà bị khuyết tật thử xem (sao chân tâm lại bị khuyết tật được ?)
2) chưa ai biết hoàn toàn về thực tại này cho nên Thượng Đế mới biết mà thôi (điều nhận xét toàn thân = chân tâm sẽ rơi vào quỹ đạo của Tin Lành / Thiên Chúa Giáo ngoại trừ bạn đang cổ súy cho Tin Lành / Thiên Chúa Giáo)
3) Nhận định toàn thân = chân tâm cũng chỉ là một tư tưởng (sẽ rơi vào quỹ đạo của các nhà Tâm Lư Gia cho bạn đang hoang tưởng và bị tâm thần, cần uống thuốc an thần gấp)

Toàn thân không thể là chân tâm, v́ toàn thân rồi cũng theo quy luật "thành trụ hoại không"
Nhưng cái hoàn toàn của toàn thân, kể cả những thân thể khi th́ khiếm khuyết, khi th́ là người khi th́ là vật, khi th́ là động vật khi lại là thực vật - do Chân Tâm đang diễn một vở tuồng mà sân khấu là cơi vật chất này (Samsara)

2 xuFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]