Re: Nhận định toàn thân là chân tâm


Posted by :) ..107..44.220 on Oct 19, 2018 at 10:09:46:

In Reply to: Nhận định toàn thân là chân tâm posted by Rùa Mù on Oct 19, 2018 at 09:02:16:


Những khái niệm "khiếm khuyết", "hoàn hảo", "thành trụ hoại diệt", "chân tâm", "giác ngộ", ... chúng nó từ bộ năo của con người. Bộ năo của con người lại là một dụng cụ của toàn thân, chẳng có ǵ ngoài toàn thân cả.

Trong một tế bào vi tế thôi, nó có dna. Có ai đă hiểu rơ sự h́nh thành và thay đổi của dna chưa? Nói này kia nọ mà rốt cuộc cái thực tại sờ sờ ra đó cũng chưa hiểu được th́ cũng chẳng đi đến đâu. Nếu hiểu chân tâm là thực tại cứu cánh th́ toàn thân chính là cái thực tại cứu cánh rồi đó.

Bởi vậy Lục Tổ mới khai ngộ với câu hỏi, "Không nghĩ thiện không nghĩ ác th́ bản lai diện mục là ǵ?". Bỏ đi sự suy nghĩ cân nhắc đi v́ nó cũng chỉ đi ḷng ṿng, chẳng bao giờ thoát khỏi cái thực tế toàn thân đâu.

Sự trao đổi ư kiến này cũng chẳng đi đến đâu v́ cái bộ năo của tôi và của anh chúng nó chạy ḷng ṿng, chẳng thể hiểu nhau được. Tốt nhất là chúng ta cùng xả hết những ǵ có trong đầu vậy.

:)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]