Re: Nhận định toàn thân là chân tâm


Posted by Rùa Mù ..24..240.206 on Oct 19, 2018 at 10:50:11:

In Reply to: Re: Nhận định toàn thân là chân tâm posted by :) on Oct 19, 2018 at 10:09:46:

"Trong một tế bào vi tế thôi, nó có dna. Có ai đă hiểu rơ sự h́nh thành và thay đổi của dna chưa? Nói này kia nọ mà rốt cuộc cái thực tại sờ sờ ra đó cũng chưa hiểu được th́ cũng chẳng đi đến đâu. Nếu hiểu chân tâm là thực tại cứu cánh th́ toàn thân chính là cái thực tại cứu cánh rồi đó."

:) có thể đă underestimate sự quan trọng của ư,
xả hết những ǵ có trong đầu làm sao có được, ngay cả các loài thực vật cũng c̣n phải lo hấp thụ năng lượng mặt trời vào buổi b́nh minh, rễ lo mọc xuống đất t́m nước và khoáng chất,
xả bỏ hết được đến tột cùng th́ giỏi lắm cũng băng con ḅ nhai cỏ cũng cần chú tâm nhai cơ mà! Nếu xả bỏ cả sự chú tâm th́ hóa thành đất đá!

Tôi đề nghị xả bỏ đồng nghĩa với không phân biệt thiện ác!
Ngài Huệ Năng khuyên xả bỏ không có nghĩa là vô thức!
Không nghĩ thiện không nghĩ ác cũng là dụng công không nghĩ đến, không chạy theo những ư nghĩ sinh ra thiện ác trong ḍng sông tương tức, nhưng có sự ngưng lại là định

DNA thay đổi cũng như cái thở của từng sinh vật, không cần dụng ư nhưng vẫn luôn có đó
:) nghiên cứu về mạt na thức chưa ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]