Re: L THƯ CỦA THẦY


Posted by Ra m ..24..240.206 on Oct 19, 2018 at 20:35:01:

In Reply to: L THƯ CỦA THẦY posted by tm tịnh on Oct 19, 2018 at 17:44:27:

Cm ơn bạn TT đ cho đọc thơ, nhưng bạn c hiểu r bi thơ khng ?
Nếu được, xin TT giải thch cu ni ny:
"Bung dao đồ tể tức th thnh Phật"

th con đường xuất gia tại sao lại di lắm ?

Xin cm ơn bạn TT trướcFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]