Re: Nhận định toàn thân là chân tâm


Posted by Rùa mù ..24..240.206 on Oct 19, 2018 at 21:15:08:

In Reply to: Re: Nhận định toàn thân là chân tâm posted by :) on Oct 19, 2018 at 20:53:38:


Thành Duy Thức nói:
21 Viên thành thật nơi đó (nơi y tha khởi)
Thường xa ĺa biến kế trước
22 Nên nó và y tha
Không khác không chẳng khác
Như tánh vô thường không khác không chẳng khác với các pháp vô thường
Thấy tánh Viên thành này mới thấy tánh Duyên khởi kia.
23 Dựa vào ba tánh này
Lập ba vô tánh kia
Nên Phật mật ư nói
Tất cả pháp vô tánh (không có tự tánh, là tánh Không).
24 Một là tướng vô tánh
Hai là sanh vô tánh
Ba, do xa ĺa cái trước
Tánh chấp lấy ngă pháp.
25 Đây là sự thật tối hậu (chân lư tuyệt đối) của tất cả các pháp
Cũng tức là Chân Như (Bhutatathata)
Bởi v́ nó không biến đổi, tánh thường như vậy
Đây là thực tánh của Duy Thức.

Kinh Giải Thâm mật nói: “Viên thành thật tánh là Chân Như b́nh đẳng của tất cả các pháp”.
--
Chân Như b́nh đẳng mà không là Phật Tánh th́ là ǵ hở bác ?

Bác bảo toàn thân mà không phân tách rơ chữ toàn kia gộp những ǵ, th́ dễ hiểu lầm như là:
bó luôn toàn thân, nghĩa là bó cả đầu ḿnh và tứ chi - chứ ai mà nghĩ ra cho được là bó cả ư tưởng đó bác ạ!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]