Re: L THƯ CỦA THẦY


Posted by tm tịnh ..108..219.85 on Oct 19, 2018 at 22:09:48:

In Reply to: Re: L THƯ CỦA THẦY posted by Ra m on Oct 19, 2018 at 20:35:01:


Đốn ngộ tuy đồng Phật
Nhiều đời tập kh su
Gi dừng sng vẫn khởi
L hiện niệm vẫn cn

(Unknown)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]