Re: L THƯ CỦA THẦY


Posted by Ra m ..24..240.206 on Oct 19, 2018 at 23:17:41:

In Reply to: Re: L THƯ CỦA THẦY posted by tm tịnh on Oct 19, 2018 at 22:09:48:

TT muốn bảo l:

"Hồi đầu th thị ngạn"
nhưng tch bến xa bờ
phải chống cho lướt sng
đừng để thuyều quay lơ

Rite ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]