Re: L THƯ CỦA THẦY


Posted by tm tịnh ..108..192.253 on Oct 20, 2018 at 07:29:46:

In Reply to: Re: L THƯ CỦA THẦY posted by Ra m on Oct 19, 2018 at 23:17:41:


L tuy đốn ngộ, nhưng sự phải tiệm trừ
Chưa đến bờ đừng vội bỏ thuyềnFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]