Re: L THƯ CỦA THẦY


Posted by :) ..107..44.220 on Oct 20, 2018 at 13:44:22:

In Reply to: Re: L THƯ CỦA THẦY posted by tm tịnh on Oct 20, 2018 at 07:29:46:


chẳng đốn v chẳng tiệm
những g sẽ xảy ra
khng nằm trong quy tắc
ngoi ci biết của ta

have a good day, tt :)
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]