Re: Nhận định toàn thân là chân tâm


Posted by Rùa mù ..172..43.156 on Oct 21, 2018 at 14:44:05:

In Reply to: Re: Nhận định toàn thân là chân tâm posted by :) on Oct 19, 2018 at 23:54:48:

Thưa bác,
Nghe bác dạy rằng vấn đề ở chỗ tôi không rành về "thực tế cứu cánh" cho nên tôi cất công vào google sưu tầm th́ lại chẳng có trong khi google đưa ra hằng tá định nghĩa cho chân tâm / Phật Tánh .

Thôi tôi đề nghị với bác như vầy nhé:
Chúng ta học được điều ǵ hay th́ học, chứ bươi móc bạn ḿnh không rành rọt cụm từ nào đó chẳng t́m được qua mạng thông tin trong khi đi bác bỏ cho kỳ được những ǵ có trên mạng chỉ v́ ḿnh không cho chính ḿnh cơ hội học hỏi th́ tiếc lắm thay!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]