Re: L THƯ CỦA THẦY


Posted by Ra m ..172..43.156 on Oct 21, 2018 at 15:46:23:

In Reply to: Re: L THƯ CỦA THẦY posted by tm tịnh on Oct 20, 2018 at 07:29:46:

Ai m dm bỏ thuyền buồm
ch tm định hướng, Phật thương gia tr
ngộ rồi th phải tu đi

cm ơn bạn TT,
chc bạn lun tinh tấnFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]