Re: Nhận định toàn thân là chân tâm


Posted by :) ..107..44.220 on Oct 21, 2018 at 21:51:45:

In Reply to: Re: Nhận định toàn thân là chân tâm posted by Rùa mù on Oct 21, 2018 at 14:44:05:


Tại bác không google kỹ thôi, tôi có chú thích thêm tiếng Anh "ultimate reality" đó :)

Tôi vừa google "ultimate reality" th́ thấy bài này ngay. Nó tóm tắt khái niệm này trong các giáo phái phật giáo, đề cập đến "tánh không", "phật tánh", ...

https://www.comparativereligion.com/god.html

Bác vào website trên, click vào "The Ultimate Reality in Buddhism" rồi đọc xem.

Không hẳn là tôi đồng ư với đoạn trích tiếng Anh này nhưng chỉ muốn nói là những từ "tánh không", "phật tánh", ... có thể cùng muốn chỉ đến một "thực tế cứu cánh".

Những từ "tánh không", "phật tánh", ... chỉ là những cụm từ rất tối nghĩa cần được triển khai. Bước đầu của triển khai là giới thiệu cụm từ "thực tế cứu cánh" mặc dù có lẽ nó vẫn c̣n tối nghĩa.

Thực tế này như thế nào th́ tùy người cảm nhận. Tôi đă nói đó là "toàn thân" và đă nói nó không phải cụm từ "thân tâm".

Sorry tôi đă làm bác cảm thấy bị bươi móc nhưng như thế th́ bác mới hiểu những nhọc nhằn của tôi khi bàn bạc với bác.

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]