Re: Nhận định toàn thân là chân tâm


Posted by + ..24..240.206 on Oct 22, 2018 at 00:45:44:

In Reply to: Re: Nhận định toàn thân là chân tâm posted by Rùa Mù on Oct 22, 2018 at 00:39:26:

Tôi quên không nói lời xin lỗi đă khiến cho bác nhọc nhằn khi bàn về việc đạo với tôi,
hay là chúng ta đổ lỗi cho đề tài khô khan tôn giáo, c̣n lại là khích lệ nhau học tập th́ hay hơn bác ạ! Bác đồng ư chứ ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]