Re: Nhận định toàn thân là chân tâm


Posted by :) ..107..44.220 on Oct 22, 2018 at 08:16:11:

In Reply to: Re: Nhận định toàn thân là chân tâm posted by Rùa Mù on Oct 22, 2018 at 00:39:26:


Bác không đọc nhiều nên tôi nhọc nhằn là vậy đó. Những thuật ngữ mà lại dùng google dịch th́ hết ư kiến. "Ultimate" được dịch là "cứu cánh" bác ạ, chẳng hạn "ultimate truth" là "chân lư cứu cánh". Dĩ nhiên "cuối cùng" cũng được nhưng thông thường trong thuật ngữ th́ người ta hay dùng hán âm xuyên suốt .

Tôi chỉ nói là bài viết đă nói đến sự dùng từ "ultimate reality" để mà nói đến "truth of emptiness" (chân lư tánh không) và "buddhahood" (phật tánh), tỉ dụ,

Ultimate Reality is also an ultimate truth, called the truth of emptiness...

hoặc

It says that Ultimate Reality, called Buddhahood ...

Chỉ thế thôi, nhưng bác lại nhảy sang đề tài "tam thân" làm ǵ? Chứng tỏ sự thông thái của bác chăng?

Tôi chỉ mong với sự hiểu biết của bác th́ bác nên bớt nhận định đi nhé.

:)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]