Re: Nhận định toàn thân là chân tâm


Posted by Rùa Mù ..24..240.206 on Oct 22, 2018 at 09:27:45:

In Reply to: Re: Nhận định toàn thân là chân tâm posted by :) on Oct 22, 2018 at 08:16:11:

Bác đọc lại bài mà bác bảo tôi đọc:""The Ultimate Reality in Buddhism"

---

The presence of many Buddhas in Mahayana Buddhism inaugurated a strong devotional trend that had to be reconciled with this doctrine of emptiness. The result was the doctrine of the three bodies of the Buddha (Trikaya), developed by the Yogachara school in the fifth century AD. It says that Ultimate Reality, called Buddhahood, is expressed at three levels of understanding. The first is Dharmakaya, the essential body of the Buddha, representing emptiness itself. It is the ultimate truth that governs the world. The other two bodies are the embodiment of compassion for beings ensnared by illusion. It is only because ignorance blinds conditioned beings, that the Dharmakaya is manifested as the other two, so that the conditioned beings can grow in wisdom and eventually attain enlightenment.


The second body is the Samboghakaya, the body of enjoyment. It is the body of the Buddhas in their Pure Lands, where they preach the Mahayana doctrine to those reborn here. The Buddhas in this form are the objects of Mahayana devotion, the source of grace for the devotees of popular Buddhism.


What was known as the physical body of Siddhartha Gautama is the third body of the Buddha, the Nirmanakaya. It is a mere image manifested in our world for the benefit of the lowliest of beings, the most ignorant and weak, unable to attain a Pure Land.

---

"The personal and triune God of Christianity

According to Christianity, God reveals himself to be personal and triune. He exists as God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, without beginning and without having his origin in a primordial impersonal essence.
"

Nhưng bác đọc lại cái điểm chính yếu của link đi đă:
https://www.comparativereligion.com/god.html#07

"comparativereligion" đấy mà bác!

Link bác đề nghị tôi đọc chỉ để chứng minh rằng cụm từ "Utimate Reality" = Thực Tế Cứu Cánh thôi ư ?

Họ đề nghị so sánh, bác đề nghị tôi đọc mỗi cái Ultimate Reality của Phật học th́ xem như ḿnh hụt đi ư chính của toàn trang rồi đó!
Cho nên không phải tôi khoe về kiến thức Tam Thân Phật, mà là bác mời tôi đọc th́ tôi tôn trọng bác mà đọc đấy chứ! C̣n như bác chỉ muốn khoe rằng cách dịch cụm từ Anglais "Ultimate Reality" nhất định phải được hiểu là "Thực Tế Cứu Cánh" chứ không thể xem là "Practical Savior" hay ǵ khác th́ lại là chuyện bác bảo tôi phải gọt chân cho vừa giày do chính hiệu bác đem buôn bán th́ cực thân cho tôi lắm bác ạ!

Nói chung th́ bác chịu khó t́m ṭi trong google để hiểu thêm về các tôn giáo trên hoàn vũ này, đó là điều rất tốt và có thể đột phá những chấp chặt như chấp Toàn Thân là Thực Tế Cứu Cánh cho bác về sau này .

Chúc bác luôn sáng suốt trên đường t́m ṭi học hỏi, và tôi cũng rất cảm kích hảo tâm muốn chia xẻ mặc dù nhọc nhằn của bác!

T́nh thânFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]