Re: Cái biết do duyên khởi vs cái biết của tự tánh


Posted by Rùa mù ..172..43.156 on Nov 23, 2018 at 16:59:41:

In Reply to: Cái biết do duyên khởi vs cái biết của tự tánh posted by Rùa Mù on Nov 16, 2018 at 10:32:05:

Trong khi bạn TT th́ hơn 1 lần bảo vệ cái ư nghĩ:
"Đa t́nh thị Phật Tâm"
th́ bạn hai lúa :) th́ bảo vệ ư nghĩ:
"Toàn thân chính là Chân Tâm"

Giả sử bạn TT đúng th́ Phật Thích Ca bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ mà đi t́m đường giải thoát rồi ngài giảng cho chúng ta hay thế nào là Phật Tâm - Th́ không lẽ Phật sai ? Hay là cái đa t́nh mà bạn TT đề cập đến hoàn toàn khác với cái đa t́nh của thế nhân chăng ?

Giả sử bạn hai lúa đúng th́ cái biết theo kiểu:
do duyên "xúc"
cái biết "khởi"
bỏ muôn duyên
biết chết liền

:)

kia đă phủ nhận cái biết không trụ vào thân, việc báo mộng và hóa thân của Như Lai là hoang đường chăng ?

Xin mời hai bạn giải thích,
Thank you :)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]