Re: Cái biết do duyên khởi vs cái biết của tự tánh


Posted by tâm tịnh ..108..220.142 on Nov 24, 2018 at 20:22:33:

In Reply to: Re: Cái biết do duyên khởi vs cái biết của tự tánh posted by Rùa mù on Nov 23, 2018 at 16:59:41:


trong kinh Pháp Hoa có nói : muốn vào nhà Như Lai phải có tâm từ bi .
Trong kinh nào đó cũng nói rằng : rời từ tâm thời không c̣n có pháp lành .
V́ cái t́nh mà các vị Bồ Tát vào cơi ta ba` ho'a ddo^. chu'ng sanh .
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]