Re: Cái biết do duyên khởi vs cái biết của tự tánh


Posted by Rùa mù ..172..43.156 on Dec 12, 2018 at 10:00:00:

In Reply to: Re: Cái biết do duyên khởi vs cái biết của tự tánh posted by tâm tịnh on Nov 24, 2018 at 20:22:33:

Đă bảo "Như Lai = vô sở bất tại, vô sở bất tri, chẳng đến mà cũng chẳng đi (Không thể đến mà cũng chẳng thể đi)" th́ lấy ǵ làm nhà thưa bạn TT ?
Xin mời bạn TT nói thêm về nhà hữu tướng và nhà vô tướng được không ?

Cũng nên luận thêm về câu:"Đa t́nh thị Phật tâm"

Có phải khi ta nói về chữ "t́nh", xin đừng điệp ư về nó mà hăy nói rơ t́nh của thế gian là ch́m đắm trong ái dục trong khi t́nh của Bồ Tát là Từ Bi

th́ "Đa t́nh thị Phật tâm" phải dịch cho rơ là: Người có ḷng từ bi, thương người và thương cả bốn loài - đó là sống theo đúng như 1 vị Bồ tát sống trong nhân gian .

Nói rơ thêm, người đó c̣n phải thực hành cơ bản tam quy và ngũ giới - khi giới thứ nhất là thực hiện ḷng từ bi - cũng có nghĩa là không sát sanh hại vật (ai chưa trường chay th́ chưa thực hiện từ bi tâm vậy)

Vừa về lại sau 1 chuyến du lịch xa bên bia nửa ṿng quả đấtFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]